Odsjek za historiju (FF, UNTZ)

Odsjek za historiju i geografiju, kao dvopredmetni četverogodišnji studijski odsjek osnovan je akademske 1993/94. godine, kao sedmi odsjek novoformiranog Filozofskog fakulteta u Tuzli. Kao dvopredmetni studijski odsjek (historija-geografija) funkcionisao je do akademske 1999/2000. godine kada je došlo do razdvajanja na dva jednopredmetna studijska odsjeka: za historiju i za geografiju. Odsjek ima četiri uže naučne oblasti na temelju kojih se uglavnom i izvodi nastava, a to su: stari vijek, srednji vijek, novi vijek i savremeno doba.
Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli već duži niz godina kontinuirano daje svoj doprinos društvu kako na obrazovnom, tako i na naučnom nivou. Iako sa relativno malim brojem zaposlenih, sa pet doktora nauka u i jednim asistentom, Odsjek za historiju uz svoje redovne aktivnosti kontinuirano organizuje međunarodne naučne konferencije, naučne skupove na međunarodnom i lokalnom nivou, javne tribine, razne vrste promocija, seminare i druge aktivnosti koje su vezane za historijsku nauku. Ovdje svakako treba napomenuti da Odsjek za historiju razvija saradnju sa vladinim i nevladinim sektorom, prije svega sa matičnom institucijom, Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, zatim Filozofskim fakultetom u Sarajevu, Društvom historičara Tuzlanskog kantona, Arhivom Tuzlanskog kantona, Društvom arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, Institutom za istoriju u Sarajevu, Udruženjem Bathinvs Sarajevo, Centrom za osmanističke studije Sarajevo, Zavodom za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Muzejom istočne Bosne i drugim domaćim i regionalnim naučnim institucijama i institucijama kulture.
Odsjek za historiju je u proteklom periodu posvetio veliku pažnju naučno-istraživačkom radu, čiji su rezultat brojne publikacije (knjige, časopisi), doktorske disertacije, naučne konferencije. Tako je Odsjek, zajedno sa Društvom historičara Tuzlanskog kantona, pokrenuo naučni časopis Historijska misao 2015. godine. Prije toga, Odsjek je bio izdavač časopisa Saznanja. Također, u proteklom periodu su zaposlenici i saradnici Odsjeka objavili veći broj knjiga naučnog karaktera.

Društvo historičara TK

Udruženje ''Drušvo historičara Tuzlanskog kantona'' osnovano je na Osnivačkoj skupštini 19. decembra 2013. godine, koja je održana u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Osnivači Udruženja su grupa građana, kojima su bliski programski ciljevi i zadaci Udruženja. Organi Udruženja su: Skupština Udruženja (na čelu sa predsjednikom dr. sc. Midhatom Spahićem, docentom) i Upravni odbor Udruženja (predsjednik dr. sc. Bego Omerčević, vanredni profesor). Dana 31. marta 2014. godine registrovano je Društvo historičara TK, na osnovu Rješenja broj: UP1-06/1-05-002209/14. Udruženje je neprofitnog karaktera, koje se finansira prilozima donatora i svojih članova, kao i iz drugih izvora, u skladu sa Zakonom. Osnovni principi Udruženja su: tolerancija, demokracija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost. Društvo historičara TK je naučno i stručno udruženje historičara - nastavnika u osnovnim i profesora u srednjim školama, univerzitetskih nastavnika i saradnika, naučnih radnika, kao i onih lica čija je djelatnost uže vezana za historiju. Udruženje realizira svoje zadatke izučavanjem naučnih, nastavnih i stručnih pitanja, organiziranjem naučnih skupova, seminara, predavanja, izložbi, izdavanjem naučnih i stručnih publikacija, organiziranjem studijskih putovanja i vršenjem drugih djelatnosti u realizaciji programskih ciljeva, a u skladu sa Zakonom. Djelatnosti Udruženja, između ostalih su: da pomaže unapređivanje nastave historije na svim nivoima obrazovanja, kao i stalno stručno obrazovanje nastavnika historije; da radi na unapređivanju naučno – istraživačkih djelatnosti u oblasti historije i da rezultate historijske nauke učini dostupnim najširoj javnosti; da koordinira one djelatnosti koje se zasnivaju na zajedničkim interesima svih članica, posebno djelatnosti koje se odnose na međunarodnu saradnju; da pomaže razvoj stručnih i naučnih institucija, organizacija, zavoda za zaštitu spomenika, arhiva, biblioteka, muzeja i sličnih organizacija itd. Udruženje djeluje na području Tuzlanskog kantona, uz mogućnost ostvarivanja saradnje sa sličnim udruženjima, organizacijama i institucijama na prostoru Bosne i Hercegovine i izvan nje. Sjedište Udruženja je u Tuzli, ulica Slanac br. 52. Svrha Udruženja je da organizira historičare sa područja Tuzlanskog kantona i šire radi realizacije zadataka od zajedničkog interesa, a u skladu s ciljevima i djelatnostima Udruženja.